$ - $

kobe 9 elite masterpiece
$439 - $516

kobe 9 elite inspiration
$318 - $345

kobe 9 elite gumbo league
$300 - $300

kobe 9 elite victory
$150 - $175

kobe 9 elite strategy
$127 - $155

kobe 9 elite influence
$320

kobe 9 elite gold
$380

kobe 9 elite perspective
$350

kobe 9 elite legacy
$340

kobe 9 elite hero
$300

nike zoom kobe ix (9) elite
$310

kobe 9 elite details
$349

kobe 9 elite christmas
$380