$ - $

kobe 9 elite masterpiece
$439 - $580

kobe 9 elite victory
$175 - $380

kobe 9 elite inspiration
$230 - $345

nike zoom kobe ix (9) elite
$230 - $310

kobe 9 elite perspective
$230 - $230

kobe 9 elite strategy
$145 - $199

kobe 9 elite influence
$502

kobe 9 elite gold
$375

kobe 9 elite legacy
$225

kobe 9 elite hero
$249

kobe 9 elite details
$400

kobe 9 elite gumbo league
$158

kobe 9 elite christmas
$299