$ - $

zoom kobe 7 system poison dart frog
$250 - $250

zoom kobe 7 system elite
$340 - $340

kobe 8 system
$190 - $190

nike zoom kobe viii (8) system pp
$275 - $300

kobe 8 system+ as extraterrestrial
$320 - $320

kobe 8 system mc mambacurial
$279 - $279

nike zoom kobe viii (8) system
$175 - $175

zoom kobe venomenon 4 glow in the d...
$139 - $139

kobe 9 elite premium
$1500 - $1500

nike zoom kobe ix (9) em
$200 - $200

kobe 9 elite masterpiece
$439 - $580

nike zoom kobe ix (9) china (ch) pa...
$160 - $248

kobe 9 em premium philippines
$270 - $270

kobe 8 system playoff
$365 - $365

kobe 9 elite victory
$175 - $380

kobe 9 em premium moonwalker
$299 - $299

nike zoom kobe ix (9) elite
$230 - $310

kobe 8 system ss christmas
$179 - $288

zoom kobe 7 system cheetah
$225 - $225

kobe 9 high ext qs snakeskin
$175 - $399

kobe 9 elite inspiration
$230 - $345

zoom kobe 7 as galaxy
$360 - $510

kobe 9 elite perspective
$230 - $230

zoom kobe 2 prelude prelude 2
$425 - $425

kobe 9 elite strategy
$145 - $199

kobe 8 system elite superhero
$243 - $243

kobe 8 system prelude prelude 8
$420 - $420

kobe 9 mid ext qs snakeskin
$169 - $200

zoom kobe 7 sys prelude prelude 7
$295 - $295