$ - $

kobe 9 elite hero
$280 - $280

kobe 8 system+ as extraterrestrial
$270 - $290

nike zoom kobe viii (8) system
$225 - $350

zoom kobe 4
$265 - $265

zoom kobe 6 supreme rice
$260 - $260

kobe 10 elite se what the kobe
$190 - $360

nike zoom kobe ix (9) china (ch) pa...
$220 - $283

kobe 8 system ss christmas
$179 - $348

nike zoom kobe viii (8) system
$250 - $250

nike zoom kobe viii (8) ext
$250 - $250

kobe 10 pain
$249 - $249

kobe 10 elite low xmas christmas
$245 - $250

kobe 9 em
$245 - $245

kobe 10 as all star
$170 - $408

kobe 8 system elite superhero
$225 - $243

nike zoom kobe ix (9) em
$230 - $230

kobe 11 elite low as green glow
$115 - $285

zoom kobe 7 system poison dart frog
$180 - $250

nike zoom kobe vi (6) all-star
$215 - $215

nike zoom kobe ix (9)
$180 - $239

kobe 9 mid ext qs snakeskin
$169 - $250

nike zoom kobe viii (8) system pp
$195 - $195

kobe 9 elite victory
$189 - $189

kobe 8 year of the horse
$175 - $198

nike zoom kobe x (10)
$125 - $249

kobe 10 elite low mambacurial
$165 - $200

nike kobe ix em (independence day)
$179 - $179

kobe 11 elite low bhm bhm
$179 - $179

nike zoom kobe vii (7)
$179 - $179

kobe 10 vino
$119 - $235

nike zoom kobe ix (9) em
$170 - $185

nike zoom kobe x (10)
$175 - $175

kobe 10 usa
$170 - $170

kobe 9 high ext qs snakeskin
$150 - $175

nike zoom kobe viii (8) system
$108 - $215

kobe 11 elite low
$112 - $240